Portfolio

Ornythion Swallowtail

September 3, 2008: Ornythion Swallowtail at The Butterfly House, Toledo, Ohio